2021-03-11 11:00

【BD商業策略】購買三文魚時會留意是否挪威產?產地或只是一種給消費者的心理暗示

2021-02-10 08:24

喺超級巿場售賣嘅兩片三文魚,不論產地、大小、質量、售價都一模一樣,但銷售額就可以差好遠,原因係一片叫「三文魚」,而另一片叫「挪威三文魚」。

Facebook.png
IG.png